تاریخ امروز:۷ بهمن ۱۴۰۰

عیدی نقدش قشنگه درب سلکوم

عیدی نقدش قشنگه

قراره به استقبال نوروز ۱۴۰۰ بریم و کلی هدیه به شما بدیم

عیدی امسال ما فقط پول نقده

از دهم تا بیستم اسفند ماه

با خرید هر درب سلکوم

پوشش رنگ ۵۰۰هزار تومان

روکش استیل ۶۰۰هزار تومان

استیل و شیشه ۷۰۰هزار تومان

 عیدی نقد از فطرس بگیر

این عیدی ادامه داره

لیست قیمت درب طبقه

نام کالا قیمت (تومان) مبلغ عیدی نقد
درب

طبقه

سلکوم

پوشش رنگ تلسکوپی ۲۰۰*۸۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰

۵۰۰

هزار

تومان

۲۰۰*۹۰ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۰*۱۰۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
سانترال ۲۰۰*۸۰ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
۲۰۰*۹۰ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰*۱۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
روکش
استیل
خشدار
نقره ای
تلسکوپی ۲۰۰*۸۰ ۱۳,۷۰۰,۰۰۰

۶۰۰

هزار

تومان

۲۰۰*۹۰ ۱۴,۱۰۰,۰۰۰
۲۰۰*۱۰۰ ۱۶,۷۰۰,۰۰۰
سانترال ۲۰۰*۸۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰*۹۰ ۱۴,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۰*۱۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
استیل و شیشه تلسکوپی ۲۰۰*۸۰ ۲۴,۲۰۰,۰۰۰

۷۰۰

هزار

تومان

۲۰۰*۹۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰*۱۰۰ ۲۷,۶۰۰,۰۰۰
سانترال ۲۰۰*۸۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰*۹۰ ۲۵,۹۰۰,۰۰۰
۲۰۰*۱۰۰ ۲۷,۶۰۰,۰۰۰

لیست قیمت درب کابین

نام کالا قیمت (تومان) مبلغ عیدی نقد
درب

کابین

سلکوم

پوشش رنگ تلسکوپی ۲۰۰*۸۰ ۲۶,۴۰۰,۰۰۰

۵۰۰

هزار

تومان

۲۰۰*۹۰ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰*۱۰۰ ۳۰,۲۰۰,۰۰۰
سانترال ۲۰۰*۸۰ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰*۹۰ ۲۸,۶۰۰,۰۰۰
۲۰۰*۱۰۰ ۳۱,۳۰۰,۰۰۰
روکش
استیل
خشدار
نقره ای
تلسکوپی ۲۰۰*۸۰ ۲۸,۷۰۰,۰۰۰

۶۰۰

هزار

تومان

۲۰۰*۹۰ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰*۱۰۰ ۳۲,۲۰۰,۰۰۰
سانترال ۲۰۰*۸۰ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
۲۰۰*۹۰ ۳۰,۶۰۰,۰۰۰
۲۰۰*۱۰۰ ۳۳,۳۰۰,۰۰۰
استیل و شیشه تلسکوپی ۲۰۰*۸۰ ۳۵,۱۰۰,۰۰۰

۷۰۰

هزار

تومان

۲۰۰*۹۰ ۳۶,۲۰۰,۰۰۰
۲۰۰*۱۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
سانترال ۲۰۰*۸۰ ۳۰,۴۰۰,۰۰۰
۲۰۰*۹۰ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰*۱۰۰ ۳۵,۲۰۰,۰۰۰
اشتراک‌گذاری